Qəlbdə həqiqətə şübhə doğuran kimdir?

Quran ayələrindən məlum olur ki, bu vəsvəsələrdən kimsə siğortalanmamışdır: "(Ya Məhəmməd) Səndən əvvəl də elə bir rəsul, elə bir nəbi göndərmədik ki, şeytan onun arzu-diləyinə bir xələl qatmasın. Lakin Allah şeytanın vəsvəsəsini batil edər" (Həcc surəsi, ayə: 52). Lakin şeytanın insana təlqini cavabsız da qala bilər. Agah və imanlı insanların həqiqəti batildən seçməkdə heç bir çətinliyi yoxdur. Quran oxuyan insanın qəlbində nüfuz edib ayələrə şübhə doğuran şeytan, daim iki münasibətlə üz-üzədir: o, agah və imanlı insandan rədd cavabı alır, cahil insanları tovlamağa nail olur. İslam düşmənləri şeytanın nüfuzunu təsdiq edən ayələrdən sui-istifadə edərək, hətta həzrət Peyğəmbərin (s) də tovlandığını iddia edirlər. Bu müddəaya da yalnız avamlar inana bilər. Əgər şeytan agah və imanlı adi insanı aldada bilmirsə, daim ilahi göstərişlərdən faydalanan Peyğəmbəri necə aldada bilər?! (Xatırladaq ki, Adəmlə şeytanın əhvalatında Adəm günaha yol verməmişdi. Sadəcə, yaxşı bir iş tərk olunmuşdu.)milli.az)

Bolşeviklərin xatirələrində: Nəsib bəy Yusifbəyli

Bolşeviklərin xatirə ədəbiyyatında Nəsib bəy Yusifbəyli adına bir çox yerdə rast gəlmək olar. Əslində bu mövzunun özü geniş bir tədqiqat və araşdırma mövzusudur. Azərbaycan istiqlal fikrinin ilk dəfə nəzəri əsaslarını müəyyən etmiş və bu istiqamətdə əməli işlərə başlamış Nəsib bəy Yusifbəyli bolşeviklərin gözündə əsas tənqid hədəfində olmaqla, həmçinin bolşevizmin sarsılması istiqamətində real işlər həyata keçirirdi. Bu səbəbdəndir ki, bolşeviklərin xatirə ədəbiyyatında Nəsib bəyə qarşı dərin nifrət duyğuları nəzərə çarpır. Milli dövlət konsepsiyasından çıxış edən və hər zaman istiqlal fikrini əsasa alan Nəsib bəy Yusifbəyli istiqlaliyyətimizin əldə edilməsi və qorunması yolundakı 4 illik səmərəli fəaliyyətinin bədəlini öz canı ilə ödəmişdir.  Bolşevik Həmid Sultanov " Oktyabr Azərbaycanda" adlı xatirəsində qeyd edir ki, Qafqaz Müsəlmanlarının Qurultayının (  1917-ci il aprelin 15-20-də Bakıda keçirilib)  əsas məsələsi öz müqəddəratını tə’yin etmək məsələsi idi. Qurultay tələb edirdi ki, müstəqil dövlət  yaradılsın, həm də onların proqramı Qafqazı, Krımı və qismən Volqaboyunu əhatə edirdi. Nümayəndələrdən biri, Nəsib  bəy Yusifbəyov, üzərində yaşıl ləkələr olan etnoqrafik xəritəni gözü yaşarmış halda, ağzı köpüklənə-köpüklənə  toplaşanlara göstərərək izah edirdi ki, yaşıl ləkələr müsəlmanların məskun olduğu yerlərdir. O, təşkil olunmuş «Türk  ocağı»( Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyasını nəzərdə tutur)adından deyirdi ki, müsəlmanlar Rusiyadan ayrılmaq istəyirlər; o, hamını yaşıl bayraq altına toplaşmağa çağırırdı. Bu zaman Nəriman Nərimanov tribunaya qalxaraq, aşağıdakı sözlərlə qurultaya müraciət etdi: «Zəhmətkeş  müsəlmanların nicatı qırmızı bolşevik bayrağı ətrafında toplaşmaqdadır. Proletar inqilabından və onun bayrağından başqa  heç bir yaşıl ləkə heç kəsi xilas edə bilməz». Bu sözlərdən sonra qurultayda bərk səs-küy qopdu.  Bolşevik xatirə ədəbiyyatında digər bolşevik nəşrlərə xas aşağılayıcı sözlərə geniş yer verilir. Bunun səbəbi bolşevik liderlərin söz bazasının kasadlığı ilə yanaşı, nifrət "duyğularından" doğurdu. Amma Nəsib bəyə və onunla birlikdə Azərbaycan istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə aparan simalara qarşı aşağılayıcı, əks fikirlərlə yanaşı bir sıra məqamlar düşmənlərin dili ilə ifadə olunsada, Nəsib bəyin dövri hiss və duyğularına, müdafiə etdiyi fikirlərdəki prinsipiallığına, məqsəd və məramındakı səmimiyyətə işıq salır. Həmid Sultanov öz xatirəsində qeyd edir ki, Nəsib bəy Qurultayda etnoqrafik xəritəni gözü yaşarmış təqdim edirdi. Əlbəttə bunu Nəsib bəyin dostlarından, mübarizə yoldaşlarından biri yazsa idi, düşünülərdi ki, şişirdir. Amma bu sətirlər Nəsib bəyə və onun məfkurəsinə düşmən kəsilmiş Həmid Sultanova məxsusdur. Həmid Sultanova aid bu sətirlərdən məlum olur ki, Nəsib bəy Qurultayda Rusiya müsəlmanlarından danışarkən, onların yaşadığı yerləri göstərərkən gözləri yaşarıbmış, həmçinin qeyd edir ki, Rusiyadan ayrılmaq istəyirlər.  Həmid Sultanov yenə qeyd edir: Biz fəhlə məsələsinin ört-basdır edilməsi əleyhinə e’tiraz edərkən, o zaman hazırkı müsavatçıların adından Nəsib bəy  tribunaya qalxdı, Qafqaz etnoqrafik xəritəsini əlində tutub bağıra-bağıra yaşıl ləkələri göstərərək dedi: «Siz burada... hansı  məsələləri qaldırırsınız. Əvvəlcə millətin məsələsini həll etməliyik, öz dövlətimiz, öz özünüidarəmiz olduqdan sonra isə  öz evimizdə fəhlə məsələsini də həll edərik...». Həmçinin buradan aydın olur ki, Nəsib bəy bolşeviklərin sinfi tələblərinə qarşı, millət mənafeyindən çıxış edir, sinfi məsələləri arxa plana keçirir. Dövlət olaq, özünüidarəmiz olsun, digər məsələləri sonra həll edərik - deyir.  Yuxarıda Həmid Sultanovun xatirəsindən qeyd olunan Nəriman Nərimanovun «Zəhmətkeş  müsəlmanların nicatı qırmızı bolşevik bayrağı ətrafında toplaşmaqdadır. Proletar inqilabından və onun bayrağından başqa  heç bir yaşıl ləkə heç kəsi xilas edə bilməz» yanaşmasına qarşı Nəsib bəy öz qətiyyətli duruşu və mudafiə etdiyi fikirlərlə onunla üz-üzə dayanmışdı. Cümhuriyyət zamanında da bu qarşıdurma davam etmişdi. Nərimanovun Nəsib bəyə göndərdiyi hədələrlə dolu məktub bunun əsaslı sübutudur. Həmid Sultanov yenə öz xatirəsində qeyd edir ki, nəticə e’tibarı ilə burjuaziya müsavatçıların, eserlərin və menşeviklərin köməyi ilə qurultayda həmin məsələyə dair öz bəyannaməsini keçirdi.  Dadaş Bünyadzadə "Mübarizə illəri" adlı xatirələrində qeyd edir ki - "O vaxtlar Azərbaycanda inqilab hərəkatı xeyli çox inkişaf etmişdi. Azərbaycan qəzalarında çoxlu partiya təşviqatçılarımız və rəhbərlərimiz var idi, onlar polis tərəfindən bərk tə’qib edilir və həbsə alınırdılar, lakin bu hal zəhmətkeşlər və kəndlilər arasında inqilabi ruhun daha da artmasına səbəb olurdu. «Qığılcımdan alov əmələ gəlirdi». Qazax qəzasının inqilabçı kəndliləri ilə təşkilatımızın ilk görüşü Qazax Şəhərində oldu; Ağamalıoğlu, Pepinov,  Əbilov və başqaları başda olmaqla burada Hümmətçilər konfrans çağırmışdılar. Bizim bolşevik təşkilatımızın qərarı ilə V.Naneyşvili, Rəhim Hüseynov, Ağababa Yusifzadə, Ə.H.Qarayev yoldaşlar  və mən oraya getmişdik. Yadımdadır, Pepinov beynəlxalq vəziyyət haqqında mə’ruzə, Qarayev əlavə mə’ruzə etdilər,  Ağamalıoğlu torpaq məsələsinə dair mə’ruzə etdi, mən əlavə mə’ruzə etdim. Demək lazımdır ki, bütün məsələlərdə  nümayəndələrin nəzəri və diqqəti bizdə idi və bizim qətnaməmiz qəbul olundu. Aşağıdakı əhvalatı qeyd etmək maraqlıdır:  o zamankı baş nazir Nəsib bəy Usubbəyov Qazax polisinə teleqrafla əmr vermişdi ki, konfransı qovsun, bizi, bolşevik  nümayəndələri isə tutub Bakıya göndərsin. Lakin bunu etmək onlara müyəssər olmadı, çünki konfransın silahlı  nümayəndələri bizi müvhafizə etdilər və konfransın qadağan olunmasına yol vermədilər".  Buradan aydın olur ki, hökümət rəhbəri Nəsib bəy Yusifbəyli bolşeviklərə qarşı mübarizəyə şəxsən özü rəhbərlik edirdi.  Əliheydər Qarayev "Vahid təşkilatın gücü" adlı xatirələrində qeyd edir ki - "Partiya tərəfindən rayonlarda fəhlələrdən döyüş dəstələri təşkil edilmişdi, Qəzalara məs’ul rəhbərlər göndərilmişdi ki, yerlərdə  döyüşçü dəstələrinə rəhbərlik göstərilməsini təşkil etsinlər. Əsgərlər arasında da geniş kampaniya başlanmışdı. Lakin düşmən də mürgüləmirdi. Daşnaqlar və müsavatçılar bütün vasitələri işə salaraq tələsirlər, qanlı qırğınlara hazırlaşırlar.  Bizim «Azərbaycan füqərası» qəzetimiz fevral ayında Azərbaycan zəhmətkeşlərini xəbərdar edirdi ki, Qarabağda qırğın  hazırlanır. Müsavatçı Yusifbəyovun əmri ilə bizim qəzetimiz bağlanır. Bizi öz mətbuat orqanımızdan məhrum edirlər. Lakin bu partiyanı ruhdan salmadı, əksinə, təşviqat işi gücləndirildi".  Buradan isə aydın olur ki, bolşeviklər silahlı dəstələr təşkil etməklə yanaşı, mətbu orqanları vasitəsilə təxribatçı mahiyyətdə təbliğat işi aparırdılar.  Önəmli məlumatlardan biridə Qazax  qəzasında inqalabi kəndli hərəkatının tanınmış simalarından biri Məmmədqara Məmmədovun "Qırmızı partizanlar" adlı xatirələrdir. Məmmədqara Məmmədov qeyd edir ki - " 1919-cu ilin mayında gizli partiya təşkilatının tapşırığı ilə qırmızı partizan M.C.Məmmədov Tovuz stansiyasından müsavat hökumətinə ultimatum teleqramı göndərib geri alınmış torpaqların qaytarılmasını tələb etdi və hədələyərək bildirdi ki, əks təqdirdə kəndlilər son damla qanlarınadək mübarizə edəcəklər, hətta musavatçılar xarici müdaxiləçilərdən yardım alsalar da mübarizəni davam etdirəcəklər. Müsavat hökuməti bu teleqramı aldıqdan sonra (ertəsi gün həmin teleqram bolşevik mətbuatında çap edilmişdi),  həmin gecə iclas etdi və ertəsi gün özünün xüsusi nümayəndəsini, ziraət naziri Hidayət bəy Sultanovu Gəncəyə göndərdi.  O Tovuz gizli bolşevik təşkilatının nümayəndələri Məmmədqara Məmmədovu, Əmirxan Kərimovu, Kazım Qasımovu, Əli Həsənovu və Məmmədəli Vəliyevi dindirməyə başladı. Müsavat ziraət naziri istintaqdan sonra həmin qırmızı  partizanları həbs etdi və mühafizə dəstəsinin müşayiəti ilə həbsxanaya göndərdi, lakin RK(b)P Gəncə gizli mahal  komitəsinin işə qarışması sayəsində onlar həbsxanaya gedən yolda keşikçiləri tərksilah edib qaçmağa müvəffəq oldular. Tiflisə gedən müsavat hökumətinin baş naziri Yusifbəyov və onu müşayiət edən şəxslər Bakıdan Tovuz stansiyasına  gəldikdə qırmızı qvardiyaçı partizanlar baş nazirin qatarını da yandırdılar, onun vaqonunu qatardan açdılar.  Qırmızı partizanlar gizli partiya təşkilatının tapşırığı ilə hərəkət edirdilər. Baş nazir vəziyyətin çıxılmaz olduğunu  gördükdə, qırmızı partizanların tələbini yerinə yetirməyə məcbur oldu, o torpaqların kəndlilərdə saxlanması haqqında öz yerli orqanlarına göstəriş verdi. Yalnız bundan sonra baş naziri aparan qatar öz yoluna davam edə bildi. Əlbəttə, bu baş nazir tərəfindən bir manevr idi və kəndlilər torpağa ancaq Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra sahib oldular". Azərbaycan Cümhuriyyəti elan edilməmişdən öncə də bolşevik təxribatçı ünsürləri kəndliləri qızışdıraraq mülkədarların, bəylərin üzərinə salmış, onlara qarşı qətliamlar təşkil etmişdilər. Bunların sırasında Allahyar bəy Zülqədərliyə, onun xanımına, ailəsinə qarşı təşkil edilmiş qətliam ən yadda qalanlardandır. Bununla yanaşı bir çox Zülqədərli, Qarabəyov, Şamxoriski, Sultanov və digər mülkədar bəylərə qarşı təşkil edilmiş qətllər bunun tərkib hissəsidir. Azərbaycan Cümhuriyyəti dönəmində isə hətta qanuni hakimiyyətə qarşı dahada çirkin təxribatlara əl atan bolşevik siyasi çevrələr fəhlə sinfinin simasında hakimiyyəti qəsb etmək yolunu tutmuşdular.  Ceyhun Nəbi - Cümhuriyyət Siyasi Düşüncə Mərkəzinin sədri 

Rusların "Şamxor faciəsi"

Azərbaycan Türkləri 1918-ci ilin yanvar ayında Şəmkir stansiyasında Osmanlının şərq cəbhəsini tərk edən rus ordusunu tərksilah edərək çoxlu sayda silah-sursat ələ keçirmişdi. Bu tarixi hadisə rusların və ermənilərin yaddaşında dərin və faciəli iz buraxıb. Rus Stanislav Edieviski həmin günlərdə oradan keçirmiş və xatirələrini qələmə alıb. Bir az şişirtmələrə yer versədə oxumağa dəyər. "Bakı" qəzetinin 31 yanvar 1918-ci il sayında "Şamxor faciəsi" adlı məqaləni buradan təqdim edirik:  Stanislav Edievski "ŞAMXOR Faciəsi" Hekayəmdə çılpaq faktları, bəlkə də çoxlarına fantaziya kimi görünəcək bütün həqiqəti - yaşadığım faciənin bütün həqiqətlərini göstərmək istəyirəm. Yanvarın 8 -də, günorta saat 12 -də, sərnişinlərlə dolu 4 nömrəli poçt qatarı Tiflisdən Bakıya yola düşdü. Dəmir yolu nəqliyyatında uzun fasilədən sonra ilk qatar idi və sərnişinlərlə, xüsusən də qadınlar, uşaqlar ilə dolu olduğundan dayanmağa heç bir yer qalmamışdı. Hamı nəhayət gedəcəklərindən xoşbəxt idi, amma heç kim onun qarşısında nə olduğunu düşünməyə belə cəsarət etmirdi. St. Ağstafa bir neçə saatdan sonra gəldi, burada 9 Yanvar səhərinə qədər gecələdilər. Ancaq az adam bu dayanmanın səbəbini başa düşdü. Ancaq sonra sərnişinlərə Dəllər və Şamxor stansiyaları arasında bir neçə hərbi eşelonun olduğunu söylədilər ki, guya marşruta ziyan vurduqları üçün Bakıya getmədilər. Qatarımızdakı bəzi sərnişinlər Tiflisə qayıtmaq qərarına gəldilər, qalanları isə daha da irəli getmək istədiklərini bildirdi. Sağ -salamat maşınla stansiyaya getdik. Dəllər. Və yalnız burada həqiqəti öyrəndik. Qatarların dayanmasına səbəb olan trasa ziyan yox, qatarların tərksilah edilməsini tələb edən qarşısındakı zirehli qatar idi. 4 nömrəli qatarla stansiyadan üç mil aralıda, son eşelonun sonuna qədər getdik. Şamxor. Neçə eşelon var idi, bilmirəm, amma gördüm ki, onların tərkibi bir neçə mil qabağa uzanır. Hətta stansiyada. Dəllər, tatarların sərnişin qatarında bizimlə keçən əsgərlərdən silahlarını təhvil vermələrini tələb etmək cəhdləri oldu və Tatarlar bu və ya digər şəkildə silahı alacaqları barədə xəbərdarlıq etdilər. Günortadan sonra 3-4 saat idi. Açıq bir sahədə dayandıq. Bir müddət sonra ilk atışlar eşidildi, ardınca ağır pulemyot atəşi, yenidən yaylım atəşləri, pulemyotların cırıltıları və s. Ardınca sanki silahlardan bir neçə atəş guruldadı. Sərnişinlərdən heç biri problemin nə olduğunu bilmirdi. Əvvəlcə eşelonların tatarların hücumunu dəf etdiyini düşündük. Düz deyildi. Zirehli qatarla döyüş oldu və nəticədə zirehli maşın məğlub oldu, komandiri öldürüldü və xidmətçilər öldürüldü. Bu, yaşanan faciənin başlanğıcı idi. Gecə gəldi. Və bu zaman heç kimin gözləmədiyi bir şey oldu. Eşelonlarımız təslim oldu ... zirehli maşını qırandan sonra quldur dəstələrinə ... Son ana qədər cəbhə eşelonlarının təslim olduğunu bilmirdik. Hamımız "bizimkilərin" bizi qoruyacağına inanırdıq. Bir quldur dəstəsinin bir hissəsi silahlarını təhvil vermək tələbi ilə qatarımıza yaxınlaşanda qatarımızın əsgərləri itaət etməkdən imtina etdilər. Çəkiliş başladı. Silahı olanlar avtomobillərdən çıxaraq sahilə çıxaraq geri atəş açmağa başladılar. Bəs vaqonlarda qalan qadınlar və uşaqlar üçün nə idi ? Onların qarışıqlığını və dəhşətini kim təsəvvür edə bilər ? .. Qorxunc, qorxunc bir gecə idi. Qatarımızın müdafiəçiləri, bir qrup fədakar əsgər silahlarını təhvil vermək məcburiyyətində qaldıqda, qurtuluş ümidimizi itirdik. Özümüzü quldurlar düşərgəsində tapdıq. Təxminən 400 sərnişinimiz var idi. Silahın təslim edilməsinin hər şeyə son qoyacağını düşünürdük. Ancaq tezliklə Başıpozuqların sözünə inanmaq mümkün olmadığına əmin oldular. Bir müddət sonra arxa vaqonda qışqırıq başladı. Orada yanğın başlayıb. Tatarlar, əlbəttə ki, soyğunçuluq məqsədi ilə qatarı yandırdılar. Sərnişinlərin soyulması, sonradan öyrəndiyimiz kimi, "bizimkilərin" təsadüfən qonşu Tatar kəndinə bir mərmi atdığına görə qisas almaqla başladı. Bilmirəm, bəlkə də belədir. Çaxnaşma yanan vaqonların alovları arasında baş verdi. Ağlasığmaz bir şey baş verirdi. Qatardakı yanğın hər dəqiqə gücləndi. Ətrafda atışma, ağlama, inilti, qurtuluş üçün qışqırıqlar var idi! İnsanlar pilləkənlərdən sahilə qədər maşınların pəncərələrindən tullanaraq itələdilər: kim daha güclüdürsə, zəif qadınların və uşaqların üstündən keçdi. Çoxları əşyalarını vaqonlarda qoyub getdi. Qatarın yaxınlığında eyni yerdə bir çox tatar soyuldu. Əl yüklərini və pulu deməmək üçün çəkmələrini, üst paltarlarını soyunaraq dərini soyurdular. Əsgərlər amansızcasına talan edildi. Hətta ölülər və yaralılar da köynəklərinə qədər hər şeyi soyudular. Şamxor stansiyasına üç verst qaldı və biz oraya sürü kimi izdiham içində getdik. Yolda, tatarlar qalan bir şeyi olan hər kəsi soydular. Və arxasında - bir atəş, ölülərin cəsədləri yatır, yaralılar inləyir ... Çoxları yalnız köynəklə öndə gəzirdi, ac, soyğunçuluq, döyülmə ... Varlılar kasıblaşır, sağlamlar sağlamlıqlarını itirir, şikəst olurdular. Yalnız bəzi əsgərlər tərəfdən, 600 ölü və yaralı var idi ... Gecə beləcə keçdi. Səhər saatlarında yaralılarla birlikdə ilk tibbi qatar Yelizavetpol'a yola düşdü; sonra başqa və üçüncüsü. Sonra eşelonlar tükənmiş, ac, qarət edilmiş insanların qalıqları ilə hərəkət etdi ... Saat 12 -də son təcili yardım qatarında yola düşdüm. Qatardakı yanğın zamanı itən həyat yoldaşımı hər zaman axtarırdım. Ancaq boş yerə, heç bir yerdə tapılmadı. Qatarın yola düşdüyü anda, boş bir güllə vaqonun damına çıxan, vaqondan ayağımdan yıxılan iki əsgəri öldürdü. Bu gecəni heç vaxt unutmaram. Sözcü.az

Tarixən ruslar və ermənilər üz-üzə

“O yerə çatdıracağam ki, Tiflisdəki yeganə erməni Tiflis muzeyində dondurulmuş erməni olacaq!” - Q. Qolitsın Qafqazın mülki işlər üzrə baş rəisi knyaz Qriqori Qolitsının qaldırdığı vəsatət əsasında 1903-cü il iyunun 12-də erməni kilsəsinin əmlakının Rusiyanın Torpaq və Əmlak Nazirliyinin sərəncamına keçirilməsi haqqında İmperator qanunu imzalanmışdı. Bu qanunun qəbul edilməsindən sonra, başda bütün erməni kilsələri olmaqla, bütün erməni siyasi təşkilatları çar hökumətinə qarşı sui-qəsdlər və terror aksiyaları həyata keçirməyi qərara aldılar. Həmin qanun erməni kilsələrinin maliyyələşdirdiyi siyasi partiyaların maddi vəziyyətinə ciddi zərbə vurduğu üçün erməni terrorizminin genişlənməsinə, anti-rus əhval-ruhiyyəsinin qızışmasına səbəb olmuşdu. Tiflisdə Erməni Özünümüdafiə Mərkəzi Komitəsi yaradılmış, həmin komitə 12 iyun tarixli qanunun ləğv edilməsi üçün çar hökumətinə - mütləqiyyətə qarşı bütün mümkün vasitələrlə mübarizə aparacağını bəyan etmişdi. 1905-ci il mayın 11-də gündüz saat 3-də erməni kilsəsinin yaxınlığında, Parapet bağı (indiki Fəvvarələr meydanı) ilə Voronsov (indiki Mirzə İbrahimov) küçəsinin kəsişdiyi yerdə hərəkət edən Bakının general-qubernatoru knyaz Mixail Nakaşidzenin faytonuna ermənilər bomba atırlar. Partlayan bombanın təsirindən Nakaşidze və onun yavəri ölürlər. Partlayışa görə məsuliyyəti “Daşnaksutyun” partiyasının Mərkəzi Komitəsi öz üzərinə götürmüşdü. Həmin il oktyabrın 14-də general Qolitsın Tiflis yaxınlığındakı Kojorskoe şossesində Ermənilərin “Hnçak” sosial-demokrat partiyasının üzvlərinin sui-qəsd cəhdinə uğradı. Terror hadisəsi nəticəsində o, ağır yaralanmışdı. Sözcü.az

Ən ehtiraslı beş bürc

Sevgi və eşqdə olduğu kimi cinsi əlaqədə də bürclərin uyğunluğu önəm kəsb edir. Bəzi bürclər üçün seksuallıq hər şeydən önəmli, bəziləri üçün isə ikinci dərəcəlidir. Sozcu.az  musavat.com-a istinadən bildirir ki, astrologiyaya görə, 5 bürc cinsi əlaqəyə hər şeydən çox önəm verir. Onlar üçün cinsi əlaqəsiz münasibət cəhənnəm deməkdir. Cinsi əlaqə aludəsi olan bürclər: Şəhvət hissi ilə yanan ƏQRƏB Həssas, sədaqətli və qoruyucu Əqrəb bürcü insanları aşiq olduqları zaman bütün varlıqları ilə bağlanır və həmin insanı heç vaxt tərk edə bilmirlər. Əqrəblər yataqda çox ehtiraslıdır və yeni şeylər sınamağa hər zaman hazırdırlar. Onların ehtirası heç vaxt sönməyəcək od kimidir. Cinsi əlaqədə problem yaşamaq Əqrəbləri depressiyaya sala bilər. Cinsi əlaqəni "eşqlə rəqs"ə çevirən ŞİR Şirlər fərqli insanları seçirlər. Aşiq olduqları zaman həyatlarının mərkəzinə sevdikləri insanları qoyurlar. Onlar üçün cinsi əlaqə mütləqdir. Şirlərə görə, cinsi əlaqə həm də qarşı tərəfə eşqini göstərmək vasitəsidir. Seksual Şir bürcü insanları yataqda hər sərhədi aşırlar. Partnyorunun hər istəyini yerinə yetirir və qarşı tərəfdən də bunu gözləyirlər. İstədiklərini ala bilmədikdə özgüvənlərini itirirlər. Əyləncəni sevən OXATAN Oxatan zodiakın ən ehtiraslı bürclərindəndir. Onlar da bütün varlıqları ilə şəhvət hissini yaşayırlar. Oxatanlar fərqli xasiyyətli insanları daha cəlbedici hesab edirlər.Yataqda müxtəlif təcrübələrə yox demirlər. Seksuallıq oxatanlar üçün də keçilməzdir.Münasibətlərdə isə əyləncəyə üstünlük verirlər. Bu da pozitivliyin işarəsi olan Oxatanların çox vaxt partnyorlarına qarşı eqoist davranışlar sərgiləməsinə səbəb olur. Hər şeydən tez bezən QOÇ Dürüst və hər düşündüyünü söyləyən Qoçlar üçün cinsi əlaqə vazkeçilməzdir və münasibətin əsasıdır. Onlar üçün partnyorun da ehtiraslı olması vacibdir. Əks təqdirdə Qoçlar bunu özlərinə qarşı sevgisizlik və diqqətsizlik kimi başa düşürlər. Bu da onların qürurunu sındırır və həmin anda uzaqlaşırlar. Gedən Qoç bürcü insanını geri qaytarmaq isə mümkünsüzdür. Fantaziyaları ilə məşhur BUĞA Buğalar seksdə emosionallığa üstünlük verirlər. Lakin onlar üçün də şəhvət hissi son dərəcə önəmlidir. Ehtiraslı Buğa bürcü insanları üçün detallar əsasdır. Onlar üçün ehtiras dolu bir gecəyə gedən yolda hədiyyələr önəmlidir. Sevdiyi şeylərin hədiyyə edilməsi Buğaların yataqda fantaziyalarına daha da rəng qatmasına səbəb olur. Yataq fantaziyaları ilə məşhur Buğa bürcü insanlarının könlünə və yatağına girmək üçün "pul kisəsinin ağzı"nı açmaq lazımdır.

Yeni “iPhone” bu tarixdə təqdim olunacaq

"Apple" şirkəti yeni "iPhone"un təqdimat tarixini açıqlayıb. Sozcu.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı elan sentyabrın 12-də veriləcək. Qeyd edək ki, şirkət yeni "iPhone" və ağıllı saatlar təqdim edəcək.

Günün qoroskopu: Diqqətli və sayıq olun

Sozcu.az dünyanın nüfuzlu və məşhur ulduz falları portalları "Horoscope" və "Astrology"yə istinadən bu günün qoroskopunu təqdim edir. Qoç - günün ilk yarısında müsbət təmayüllərin təsiri güclənəcək. Ancaq saatlar keçdikcə problemlərin sayı artacaq. Kiçik anlaşılmazlıqlar və çətinliklər istisna deyil. Problemləri ürəyinizə salmayın. Belə olarsa, yaxın ətrafınızdakı insanlarla müqayisədə sədləri daha tez dəf edə bilərsiniz. Günün ikinci yarısında yeni tanışlıqlar istisna deyil. İşgüzar münasibətləri romantik təmaslara çevirməyin. Səfər və ya köç üçün əlverişli zamandır. Yaşam potensialınızın səviyyəsi yüksəkdir. Buğa - uğurlar və qələbələr önəmlidir. Amma işlərin gedişatına aldanaraq kiçik problemlər və nöqsanları qulaqardına vurmayın. Diqqətli olun. Sərvaxt davransanız, bir sıra çətinliklərin qarşısını ala bilərsiniz. Yaşamın bu çətin, ağır dönəmində ruhdan düşməyin. Yaman günün ömrünə az qalıb. Günün ikinci yarısı yeni tanışlarla təmaslar üçün əlverişlidir. Onlardan dəyərli məlumat və faydalı məsləhətlər ala bilərsiniz. Alış-veriş uğurlu olacaq. Yalnız zərurət duyduğunuz nəsnələri alın. Əkizlər - qarışıq gündür və işlər asan deyil. Amma məqsədə aparan yolda dəfn edilməsi mümkünsüz sədlər, maneələr yaranmayacaq. Sadəcə, irəliləyiş adi günlərlə müqayisədə bir qədər zəif olacaq. Şərtlərə üsyan etməyin. Situasiyadan öz maraqlarınız üçün yararlanmağa çalışın. Günün ikinci yarısı yeni taktika ilə strategiyanı düşünmək, planları reallaşdırmaq üçün pis deyil. Yaşam potensialının səviyyəsi azalacaq. Özünüzü qoruyun. Rasiona fikir verin, sağlam qidalanın. Belədə səhhətinizdə problemlərdən qurtula bilərsiniz. Məişət kimyası ilə ehtiyatlı olun. Allergik reaksiya ehtimalı yüksəkdir. Xərçəng - soyuqqanlı olun. Təmkin və məntiq bu gün ən yaxşı dostlarınız olmalıdır. Dürüst qərarları tapmaq çətin deyil. Situasiyanı aydınlaşdırın, nə zaman hansı addım atmağın gərəkdiyini müəyyənləşdirin. Yalnız məntiqinizə güvənin. Yaxın ətrafınızdakı insanların məsləhətləri o qədər də yaxşı deyil. Günün ikinci yarısında şəxsi həyatınızda müəyyən dəyişikliklərə başlamaq olar. Tələskənliyə yol verməyin. Yeniliklər mərhələlərlə olmalıdır. Qərarlarınızı açıqlayanda kəmhövsələlik etməyin. Şəxsi münasibətləri aydınlaşdırmaq istəyini təxirə salın. Dəqiq fəaliyyət planınız olmalıdır. Şir - günün ilk yarısı laübəli, qarışıq olacaq. Rəqiblərlə bədxahlar adi günlərdən fərqli olaraq indi daha aktiv, daha aqresivdirlər. Onlar sizə pislik etməyə, işlərinizə pəl vurmağa çalışırlar. Tələlərdən yan keçin. Belə əməllər səy və vaxt tələb etdiyindən işlərinizdə gecikmələr ola bilər. Günün ikinci yarısı daha sakit, münasib olacaq. Əvvəllər başladığınız işləri bitirin. Planlarınızı daha da konkretləşdirin və onları həyata keçirin. Təyin olunmuş görüşləri unutmayın. Axşam saatlarında normal istirahət edin. Qız - müsbət təmayüllərin təsiri çoxdur. Gün pis deyil. İşlərinizdə əhəmiyyətli irəliləyişlərə nail ola bilərsiniz. Həmişə sizə mane olmağa çalışan insanlar bu gün bir qədər passiv olduqlarından yaxşı şanslar yaranıb. İşgüzar danışıqlar, tanışlıqlar, habelə potensial sifarişçilərlə görüş üçün münasib zamandır. Günün ikinci yarısında pozitiv olun. Yaxın ətrafınızdakı insanları da bədbinliyə qapılmağa qoymayın. Qəfil etiraf və ya dəvət ola bilər. Tərəzi - mənasız hisslər, əssassız təlaş və emosional gərginlikdən qorunsanız, gün pis alınmayacaq. Buna nail olmaq üçün ilk əvvəl təmas və ünsiyyət çevrənizi bir qədər məhdudlaşdırın. Qalmaqal yaradan, davakar insanlardan uzaq olun. Təmkinli, soyuqqanlı davranın. Günün ikinci yarısında yaşananları emosional dəyərləndirməyin. Obyektiv olun. Hadisələr başlanacaq fəlakət və ya həyat dramının ilkin mərhələsi deyil. Hansısa iş alınmayanda təşvişə qapılmayın. Hər şey yaxşı olacaq. Əqrəb - intensiv və məhsuldar yaradıcılıq axtarışları zamanıdır. Aktiv olun. Ən adi, rutin və cari məsələlərin həllində süst davranmayın. Ağır situasiyalarda uğur qazanmağa çalışın. Yeni layihəyə başlamaq üçün münasib zamandır. Sizə inanan və bel bağlayan insanlara dürüst yol göstərməyə can atın. Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə müsbət dəyişikliklər ola bilər. Təşəbbüskar olun, geri çəkilməyin. Yeni tanışlıqlar istisna deyil. Çalışdığınız insanların rəğbətini qazanın. Axşam saatlarını özünüzə həsr edin. Oxatan - hadisələrlə zəngin gündür. Yaşanan olayları tez-tələsik dəyərləndirməyin. Məntiqli və soyuqqanlı olun. Yaxın gələcəklə bağlı planlar qurun. Daha sonra isə həmin planları konkretləşdirin və real işlərə başlayın. Situasiya hadisələrdən asılı olaraq bəzi düzəlişlər tələb edəcək. Günün ikinci yarısında bilin ki, yeniliklər və dəyişikliklər həmişə pis deyil. Sadəcə, şərtlərin fərqli hal ala biləcəyini ehtiva edin. Axşam saatlarına yaxın qeyri-adi, maraqlı insanlarla yaddaqalan ünsiyyət olacaq. Romantik macəra istisna deyil. Fəqət belə təmaslar ciddi münasibətlərin təməli olmayacaq. Səfərə yollanmaq olar. Oğlaq - insanlar və hadisələrlə bağlı tələsik, düşünülməmiş qərar verməyin. Detalları daha diqqətlə, təfərrüatlı şəkildə təhlil edin. Əks təqdirdə səhvlərə yol verəcəksiniz. Günün ikinci yarısında yanlışlıq olarsa, bunu etiraf edin. Onsuz da, ağır olan situasiyanı daha da çətinləşdirməyin. Problemləri tələsmədən, ağılla həll edin. Diqqətli və sayıq olun. Məşğul olduğunuz işə laqeyd yanaşmayın. Yaşlı qohumlarla fikir ayrılıqları və münaqişələr istisna deyil. Bəzi məsləhətlər o qədər də xoş deyil. Dolça - günün ilk yarısı çox əlverişlidir. Peşəkar fəaliyyət sahəsində uğur qazana bilərsiniz. İşdə həmkarlarla münasibətləri yaxşılaşdırmaq şansları var. Yeni müttəfiq və ya tərəfdaş tapa bilərsiniz. Bu yaxınlara qədər bədxahlarınız və rəqiblərinizin yanında olan insan sizə yardım edəcək. Günün ikinci yarısında situasiyanı aydınlaşdıran insanlar sizi dəstəkləyəcəklər. Axşam saatlarına yaxın problemlər və xoşagəlməz hadisələr ola bilər. Onlar ailə münasibətlərinə, romantik təmaslara mənfi təsir edəcəklər. Əhvalınız korlanacaq. Balıqlar - bəzi hadisələr gözləntilərinizin əksinə ola bilər. Ümumiyyətlə isə, gün o qədər də pis deyil. Şəraitdəki dəyişikliklərə sürətlə uyğunlaşmağı bacarın. Situasiyadan tez baş çıxarın. Yaxın ətrafınızdakı insanlar davranışınızı bəyənməyə bilərlər. Onlar sizdən əvvəlcədən seçilmiş davranış modelinə riayət etməsini istəyirlər. Günün ikinci yarısında yaxınlarınızla münasibətlərinizi korlamayın. Onları sevindirməyə çalışın. Axşam saatları ailəvi istirahət, birgə əyləncə üçün yararlıdır. İşlər çox olsa da, yorğunluq hiss etməyəcəksiniz. Yaşam tonusunuzun səviyyəsi yüksəkdir.

Günün qoroskopu: Fiziki işdə xeyir var

Sozcu.az dünyanın nüfuzlu və məşhur ulduz falları portalları "Horoscope" və "Astrology"yə istinadən bu günün qoroskopunu təqdim edir.  Qoç - Mürəkkəb və uğursuz gündür. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün xeyli səy göstərməli olacaqsınız. Prioritetləri mümkün qədər sürətlə, tez müəyyənləşdirin. Bir neçə mühüm işin öhdəsindən gələ biləcəyinizi düşünməyin. Bir işi seçin, diqqəti ona yönəldin. Günün ikinci yarısında qohumlara, habelə çoxdan və yaxşı tanıdığınız insanlara yardım üçün müraciət edə bilərsiniz. Yeni tanışlara, bələd olmadığınız insanlara üz tutmayın. Münasibətlər səmimi olsa da, birgə fəaliyyət üçün yetərli deyil. Buğa - Günün ilk yarısı nisbətən uğurludur. İkinci dərəcəli işlərlə məşğul olmayın. Önəmli məsələnin həllinə başlayın və ciddi məqamların çözülməsini təxirə salmayın. Fiziki iş, həllini tələb edən problemlərin nəzərdən keçirilməsi üçün pis zaman deyil. Saatlar keçdikcə yaşam potensialınızın səviyyəsi aşağı düşəcək. Sərvaxt olun ki, ifrat yorğunluq hiss etməyəsiniz. Günün ikinci yarısında önəmli maliyyə məsələlərini çözməyə çalışmağa, alış-veriş etməyə dəyməz. Axşam saatları yaxınlarınızla ünsiyyət üçün ədverişlidir. Münasibətlər son vaxtlar qeyri-rəvan və gərgin olsalar da, indi səy göstərsəniz, onları harmonik edə bilərsiniz. Əkizlər - Xırdalıqlara və detallara fikir verin. Nəyisə nəzərdən qaçırsanız, sonradan çox ciddi problemlər yarana bilər. Ünsiyyətdə də sayıq olun. Deyilənlərə qulaq asmaqla yanaşı, intonasiya və kontekstə fikir verin. İradları nəzərə almağa çalışın. Gərəkli məlumatı əldə etmək üçün həddən artıq çalışmağa lüzum yoxdur. Günün ikinci yarısı gələn həftəyə hazırlıq zamanı olmalıdır. Peşəkar fəaliyyət və ya kommersiya məsələləri ilə bağlı məsələləri müzakirə edin. Yeni tərəfdaş və ya müttəfiq aramaq olar. Xərçəng - Çoxsaylı problemlər və xoşagəlməz hadisələr zamanıdır. Rəğbət bəslədiyiniz insanlar belə, sizi təəssüfləndirəcəklər. Fəqət düşünməyin ki, yanınızda layiqli insan qalmayıb. Belə deyil. Ünsiyyət çevrəsini və təmas dairəsini köklü şəkildə dəyişməyə can atmayın. Günün ikinci yarısı yeni imkanlar yaradacaq. Yeni öhdəliklər götürməyə, məsul işə başlamağa dəyər. Çətin işi təkbaşına görə bilərsiniz. Yaradıcılıq potensialınızın səviyyəsi artacaq. Bilik və bacarıqlarınızdan tam istifadə edin. Şir - Parlaq, yaddaqalan gün olacaq. Müsbət təmayüllərin təsiri güclüdür. Gözlənilməz, amma çox maraqlı təkliflər ala bilərsiniz. Yeni müttəfiq, tərəfdaş və şərik tapılması istisna deyil. Rəğbət bəslədiyiniz insanda özünüzlə bağlı xoş təəssürat yaratmağa çalışın. Günün ikinci yarısı rəqabət zamanıdır. Qalib gəlmək asan deyil. Müdrik davranın, aşkar və açıq qarşıdurmadan yararlanın. Buna rəğmən münasibətlərdəki gərginlikdən qurtula bilməyəcəksiniz. Qız - Uğursuzluqlar zolağına düşdüyünüzü düşünməyin. Günün ilk yarısı çətinliklər və problemlərlə zəngin olsa da, saatlar keçdikcə müsbət təmayüllərin təsiri artacaq. Ehtiyatlı olun. Ciddi işlə məşğul deyilsinizsə, həddən artıq aktiv davranmayın. Maliyyə itkiləri riski var. İtkilər düşündüyünüzdən də artıq ola bilər. Günün ikinci yarısı xoş olacaq. Son vaxtlar görmək istədiyiniz və darıxdığınız insanla qarşılaşacaqsınız. Perspektivli tanışlıq da ola bilər. Baş verənlərə rəğmən sayıq olun, dürüst qərarlar qəbul edin. Tərəzi - Günün ilk yarısı kommersiya fəaliyyəti, anlaşma və sövdələşmələr üçün əlverişlidir. Maliyyə fonu uğurlu deyil. Pullarınızın qədrini bilin, bədxərclik etməyin. Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə irəliləyişlər olacaq. Hadisələri tələsdirməyin. Onların öz məcrasında inkişafına süni təkan verməyin. Müdaxilələr olmazsa, hər şey yaxşı alınacaq. Axşam saatlarında qonaq qəbul etmək olar. Ən mühüm məsələləri də rahat ev şəraitində müzakirə etmək mümkündür. Əqrəb - Pis gün olmasa da, xariqələr vəd etməyən zamandır. Mühüm hadisələr yaşanmayacaq. Əhvalınızı pozmayın, hər şey o qədər də pis deyil. Yeni təcrübə, bacarıq və ya biliklər əldə etməyə çalışın. Onlar bir müddət sonra karınıza gələ bilər. Günün ikinci yarısında yaradıcılıq eksperimentləri uğurlu olacaq. İstənilən sahədə yenilik etmək imkanlarına malik olduğunuzu düşünsəniz də, belə deyil. Axşam saatlarında sevdiyiniz insanla bir araya gəlin. Onu sevindirməyə çalışın. Oxatan - Yalnız ailə üzvlərinizə, yaxınlarınıza və dostlarınıza güvənin. Bədxahlarla rəqiblər bu gün sizi tora salmağa çalışacaqlar. Hətta indiyədək yalan danışmağı sevməyən insanlardan biri sizi aldatmağa can atacaq. Maliyyə itkiləri istisna deyil. Alış-veriş uğurlu olmayacaq. Günün ikinci yarısında işlə bağlı məsələləri müzakirə etməyə dəyməz. Yaşca sizdən kiçik şəxslərlə dil tapmaq asan deyil. Axşam saatlarında mühüm, amma xoşagəlməz işlə məşğul olmaq zərurətiilə üzləşəcəksiniz. Oğlaq - Günün ilk yarısında qəfil çətinliklər yaranacaq. Bədgüman olmayın, qüvvələrinizə inamınızı itirməyin. Nikbin davranın. Ruhdan düşmək üçün heç bir ciddi səbəb yoxdur. Problemlərin səbəbi əlverişsiz emosional fondur. Günün ikinci yarısında pozitiv olun. Yaxınlarınızla ünsiyyətdə sərt danışmayın. Axşam saatlarınızı yaxınlarınızla keçirin. Şəhər kənarına yollanın, bir qədər əylənin. Dolça - Günün ilk yarısında mühüm işləri yerinə yetirmək fikriniz varsa, onların planlaşdırılan vaxtdan artıq zaman alacağına hazır olun. Cari və rutin işlərin öhdəsindən isə sürətlə gələcəksiniz. Onların yerinə yetirilməsində heç bir problem yaranmayacaq. Başqalarına darıxdırıcı və usandırıcı gələcək işlər sizi yormayacaq. Günün ikinci yarısında mühüm məsələləri müzakirə etmək, gələcəklə bağlı planlar qurmaq olar. Qüvvənizi, potensialınızı, işlərin real durumunu dəqiq qiymətləndirin. Balıqlar - Tələskən və səbirsiz davranmasanız, hər şey yaxşı alınacaq. Mühüm qərarları düşünmədən qəbul etməyin. Hansısa qəfil ideyanın müstəsna və ya parlaq olacağını düşünməyin. Əvvəllər hazırladığınız planlardan birini reallaşdırmağa başlayın. Günün ikinci yarısı fəaliyyət üçün əlverişli zamandır. Fiziki işdə xeyir var. Açıq havada mümkün qədər çox vaxt keçirməyə çalışın. Axşam saatlarında aktiv istirahət edin.

Qarşıdakı 3 ay bu şəxslərə çanta-çanta pul və sevgi vəd edir ƏN ŞANSLI BÜRCLƏRİ

Yayın sonu yaxınlaşdıqca, payızda hansı bürclərin taleyinin dəyişəcəyi məlum olub. Astroloqların fikrincə bəzi bürclər sentyabr, oktyabr və noyabr aylarında şanslı olacaq.  Sozcu.az baku.ws-ə istinadən həmin bürcləri sizlərə təqdim edir: Tərəzi payızın ən şanslı bürcləri siyahısında birinci yerdədir. Payız Tərəzi mövsümü kimi tanınır. Payız ulduz falına görə, 9-30 sentyabr tarixləri arasında hava elementi olan bürclər (Əkizlər, Tərəzi və Dolça) şad xəbər alacaq. Bu, işdə yüksəliş və ya yeni bir sevgi və ya çanta-çanta pul qazanmaq ola bilər. Tərəzi bürcünün şanslı nömrələri 10, 17, 82-dir. Qızlar sentyabr ayında, Oğlaqlar dekabr və yanvar aylarında özlərini yaxşı hiss edəcəklər. Əkizlər peşəkar sahədə uğurlu olacaq, onlar oktyabr və yanvar aylarına xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Enerjinizi boş yerə sərf etməməyə diqqət edin, diqqətinizi istədiyiniz şeyə yönəldin və onun arxasınca gedin.

Bakıda temperatur iqlim normasından yuxarı olub

Avqustun 23-ü saat 10:00-a olan məlumata əsasən əksər rayonlarda hava şəraiti yağmursuz keçib, lakin axşam və gecə bəzi dağlıq rayonlarda qısamüddətli yağış yağıb, şimşək çaxıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Sozcu.az-a verilən məlumata görə, yağıntının miqdarı Vəlvələçay Təngəaltıda (Quba) 17 mm, Daşkəsən, Gədəbəy, Tərtərdə 1 mm-dək olub. Havanın temperaturu avqustun 22-də Bakıda iqlim normasından 3,3 dərəcə yuxarı olub. Maksimal temperatur Bakıda və Abşeron yarımadasında 36 dərəcəyədək, Naxçıvan MR-da 35-39 dərəcə, Aran rayonlarında 38 dərəcəyədək, dağlıq rayonlarda 26-30 dərəcəyədək isti olub.

Hitlerin evi polis idarəsinə çevriləcək

Adolf Hitlerin Avstriyadakı evi polis idarəsinə çevriləcək. Sozcu.az APA-ya istinadən bildirir ki, bu barədə Avstriya hökuməti qərar verib. Almaniya ilə sərhəddəki Braunau şəhərində yerləşən binada oktyabrın 2-də təmir başlayacaq. 2026-cı ildə isə binaya polis əməkdaşları və hüquq müdafiəşiləri köçürüləcək. Binanın təyinatının dəyişdirilməsi uzun illərdir müzakirə olunsa da, vəsait çatışmazlığına görə təxirə salınırdı. İndi hökumət bu iş üçün 20 milyon avro ayırıb. Təmirdən sonra tikilidə Hitlerlə bağlı heç bir nişanə saxlanmayacaq. Məqsəd ifrat sağçı və neofaşistlər arasında Hitlerə pərəstişi aradan qaldırmaqdır. Qeyd edək ki, Adolf Hitler sözügedən binada 20 aprel 1889-cu ildə anadan olub və uşaqlıq illərini keçirib.

“Tiktok”, teleqram və “1XBET” qadağan edildi

Somalinin Rabitə və Texnologiya Nazirliyi yeni qərarları açıqlayıb. Sozcu.az lent.az-a istinadən bildirir ki, nazirliyin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Rabitə, İnternet və Sosial Media Təhlükəsizliyi Konfransı"ndan sonra açıqlana qərara əsasən ölkədə "Tiktok", teleqram və "1XBET" qadağan edilib. Qeyd olunub ki, "Tiktok", teleqram və "1XBET" platformaları somalili gənclərin həyatına mənfi təsir göstərir və hətta ölümlərə səbəb olur. Vurğulanıb ki, platformalar insanların həyat tərzinə təsir edir və pis davranışların artmasına səbəb olur.